Regulamin

 

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep www.ikor.pl.

I. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.ikor.pl jest firma Ikor P.H.U. Wojciech Mieliński (zarejestrowana w CEIDG), z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Meissnera 1, 80-462 Gdańsk, NIP: 957-06-14-413, REGON: 191263748

 2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Kupującym, a firmą Ikor P.H.U. Wojciech Mieliński siedzibą w Gdańsku, przy ul. Meissnera 1, 80-462 Gdańsk zwanym dalej Sprzedającym.

 3. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email biuro@ikor.pl, formularz kontaktowy na stronie www.ikor.pl lub w godzinach pracy sklepu pod numerem telefonu 58 558 46 72

 4. Sklep realizuje zamówienia składane z terytorium Polski.

 5. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich – zawierają podatek VAT.

 6. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż nowych, wolnych od wad produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.

 8. Do każdej transakcji wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT, przesyłane wraz z towarem, które stanowią  zabezpieczenie istotnych postanowień zawieranej umowy.

 9. Złożenie zamówienia w sklepie www.ikor.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

II. Zamówienia

 1. Zakup wybranych produktów umożliwia formularz zamówienia znajdujący się na stronie sklepu www.ikor.pl który należy wypełnić po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu opcji „złóż zamówienie”. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia i jego potwierdzenie. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na adres mailowy sklepu biuro@ikor.pl lub telefonicznie 58 558 46 72

 2. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie adresu dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail). W przypadku podania nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, po upływie 7 dni od momentu złożenia zamówienia, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje przez złożenie zamówienia z opcją płatności przelewem bankowym - po wpływie płatności na konto sklepu.

 4. Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą mailową.

 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Sprzedający  skontaktuje się z Kupującym, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 6. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych przekazanych przez Kupujących. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Usługodawca przed rozpoczęciem przetwarzanie wskazanych danych przedsięwziął środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a tej ustawy. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Klientów innym podmiot odbywa się wyłącznie na podstawie odrębnej umowy i w celach w niej wskazanych.

 7. Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie firmie spedycyjnej swojego adresu i numeru telefonu zamieszczonego w formularzu zamówienia dla potrzeb realizacji wysyłki.

III. Ceny towarów i płatność

 1. Cena podana przy każdym towarze na stronie internetowej sklepu jest ceną brutto i zawiera podatek VAT.

 2. Wiążącą dla stron jest cena towaru widniejąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu,  przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.

 5. Do każdego zamówienia z dostawą na terenie Polski doliczany jest koszt dostawy, zgodnie z informacją wskazaną przy opisach konkretnych produktów.  

 6. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  a) przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu

 7. Przy płatności przelewem na konto sklepu w opisie transakcji należy podać numer zamówienia.


IV. Czas realizacji i koszty dostawy

 1. Wszystkie terminy odnoszące się do czasu realizacji i dostawy zamówionych produktów dotyczą dni roboczych.

 2. Czas realizacji to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu i liczony jest od chwili wpłynięcia pieniędzy na konto lub przesłania potwierdzenia przelewu.

 3. Czas dostawy to czas realizacji zamówienia (w ciągu 24-48 godzin od momentu złożenia zamówienia, lub otrzymania pieniędzy na konto) + czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

 4. Przesyłki na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej

 5. Koszt przesyłki jest uzależniony od wybranej formy dostawy. Informacja o koszcie wysyłki jest dostępna w trakcie składania zamówienia. Wysokość kosztów dostawy podane są do wiadomości kupującego przez dokonaniem finalnej transakcji.

 6. PRZESYŁKA GRATIS – przy zamówieniach detalicznych powyżej kwoty 320 zł opłata za dostawę zamówionych towarów jest przerzucona na Sprzedającego. 

V. Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 ) – dalej u.p.k. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie czternastu dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 u.p.k.). W tym czasie należy pisemnie powiadomić Sprzedającego o zamiarze zwrotu zakupionego towaru pocztą na adres ul. Meissnera 1, 80-462 Gdańsk lub e-mailem na adres biuro@ikor.pl

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy na zasadach wskazanych w ust. 1 powyżej, Umowę uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

 3. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia Kupującego od Umowy. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres wskazany w ust. 1.

 4. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w taki sposób, żeby nie uległ on uszkodzeniu w trakcie transportu.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy koszty odesłania towaru oraz jego opakowania pokrywa Kupujący.

 6. Wypłata należności za zwrócony towar wraz z kosztami dostawy towaru nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy na rachunek bankowy Klienta lub poprzez przekaz pocztowy, po dokonaniu oględzin towaru.

 7. Nie przyjmujemy  żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

 8. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

VI. Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne  w sklepie www.ikor.pl są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.

 2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, będącego konsumentem, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym ustawą o ochronie praw konsumenta oraz Kodeksem cywilnym.

 3. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo należy kierować  na adres e-mail: biuro@ikor.pl lub na adres siedziby Sprzedającego.

 4. Kupujący wybiera na jakiej podstawie dokona reklamacji zakupionego towaru:

 1. na podstawie gwarancji producenta, jeśli taka istnieje

 2. lub na podstawie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową .

 1. Ponadto Kupujący określa preferowany przez siebie sposób rozpatrzenia reklamacji: naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad, a jeżeli te nie są możliwe wymiana na inny dostępny w sklepie towar lub zwrot równowartości ceny zakupionego towaru.

 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i przesłany na koszt Sprzedającego, a jeśli nie będzie to możliwe sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny produktu i kosztów dostawy.

 3. Kupujący ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z przesłaniem towaru do reklamacji w przypadku jej uznania.

 4. Zwrot równowartości ceny oraz kosztów przesyłki reklamowanego produktu nastąpi do 3 dni roboczych od momentu uznania reklamacji za uzasadnioną na rachunek wskazany przez Kupującego lub przekazem pocztowym.

 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

VII. Rejestracja i polityka prywatności

 1.  
  1. Sprzedający umożliwia Klientom rejestrację w serwisie www.ikor.pl

  2. Rejestracja umożliwia stronom nieograniczony kontakt i ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy przy każdej transakcji.

  3. Rejestracja jest równoznaczna z podaniem danych niezbędnych do wysyłki

  4. Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie firmie spedycyjnej swojego adresu i numeru telefonu zamieszczonego w formularzu zamówienia dla potrzeb realizacji wysyłki.

  5. Rejestracja klienta umożliwia otrzymywanie wiadomości od Sprzedającego  (newsletter).

  6. Dane Klientów otrzymane zarówno w procesie rejestracji oraz składania zamówienia są prawnie chronione.

  7. Sprzedający nie sprzedaje i nie udostępnia danych personalnych i adresowych osobom trzecim.

  8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji związanych tylko i wyłącznie z serwisem www.ikor.pl .Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa (Kodeks Cywilny, z ustawa z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 ).

 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie internetowej sklepu. Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania zarejestrowanych Klientów z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.